Customer journey program – važnost i benefiti

Customer journey program predstavlja celokupno iskustvo koje jedan kupac ima sa kompanijom.  Obuhvata sve interakcije kupaca na svim kanalima, uređajima i dodirnim tačkama tokom svake faze korisničkog ciklusa – od svesti o kompaniji pa do lojalnosti. Uz kombinacije alata koji se koriste u istraživanju ponašanja potrošača, mogu se prikazati (ne)zadovoljstvo, slabost brenda i napor koji … Više

Koliko negujete odnose sa svojim kupcima?

Relationship marketing, odnosno marketing odnosa sa kupcima, predstavlja dugoročnu strategiju sa fokusom na izgradnju bliskih odnosa između kompanije i kupaca. Istraživanja su pokazala brojne benefite ulaganja u ovu vrstu strategije. Ne samo da je isplativije plasirati nove proizvode i usluge već postojećim kupcima (čak 6-7 puta jeftinije), već je i manja verovatnoća da će kupci … Više

Odliv kupaca – koliko odlazak jednog kupca košta kompaniju?

Odliv kupaca predstavlja broj onih kupaca koji tokom određenog vremenskog perioda napuste vašu kompaniju i prestanu da kupuju/koriste vaše proizvode i usluge. Stopa odliva kupaca pokazuje kako napreduje vaše poslovanje i koliko kupaca držite uz vas. Zašto je stopa odliva važna za vašu kompaniju? Gledajući finansijski aspekt, potrebno je uložiti 5 puta više novca u … Više

Javno mnjenje – opšti pregled

Ispitivanje javnog mnjenja je česta pojava u mnogim zemljama (predstavlja svakodnevnicu u mnogim zemljama). Ispitivanje se ne sprovodi samo zbog podrške političkim strankama i njhovim kandidatima, već služi i za ispitivanje mišljenja većine (javnosti) o raznim aktuelnim političkim i društvenim temama (pitanjima). Rezultati tih ispitivanja se najčešće objavljuju u raznim štampanim i elektronskim medijima. Ispravno … Više

Šta je ispitivanje javnog mnjenja i šta ga čini naučnim?

Ispitivanje javnog mnjenja je naučno i reprezentativno istraživanje namenjeno otkivanju i merenju stavova određene grupe – npr. stavovi glasača određene zemlje (za politička istraživanja), stavovi roditelja ili tržišnih učesnika. Postoje dve osnovne karakteristike naučnih istraživanja: Ispitanici su izabrani od strane istraživačke organizacije prema određenim kriterijumima kako bi se osigurala reprezentativnost ili će to biti urađeno … Više

Kako se bira uzorak koji je stvarno reprezentativan?

Generalno, postoje dve metode slučajnog uzorka. Prva je “metoda prostog slučajnog uzorka”, a druga je “kvota metod”. Metodom prostog slučajnog uzorka, organizacija za istraživanje koristi nasumično izabrane brojeve telefona ili e. mail adrese (za telefonska ili internet ispitivanja), ili se posećuju nasumično izabrane adrese i imena iz baza kao što su izborni registri (za ispitivanja … Više

Da li su nenaučne vrste istraživanja pogrešne?

Ne. Kao što sat koji je ne radi pokaže tačnije vreme od najprecizijeg sata i to dva puta dnevno, nenaučna istraživanja ponekad daju tačne rezultate. Međutim, daleko je veća verovatnoća da će na ovaj način rezultati biti netačni. Najčešći oblici nenaučnih istraživanja su telefonskim putem sprovedena od strane televizijskih programa i istraživanja putem samo-odabira na … Više

Da li će telefonska anketiranja ili u ankete gde se vrši samopopunjavnje, sa recimo milion ispitanika biti tačnije nego ispitivanje javnog mnjenja koja imaju uzorak od 1000 ispitanika?

Bilo bi logično da 1+1 bude 11 (jer ako se sabiraju dve jedinice onda njih zbir mora biti 11?), ali svi znamo da to nije tačno. To je i odgovor na ovo pitanje: logično, ali netačno. Pristrasan uzorak je u svakom slučaju pristrasan, bez obzira na to koliko je veliki. Najbolji primer koji dokazuje ovu … Više

Kad pročitam ili vidim rezultate ispitivanja, kako mogu da znam da li da ih shvatim ozbiljno ili ne?

Proverite sledeće: Ko je sproveo ispitivanje? Da li je to bila priznata, nezavisna kompanija za istraživanje članica relevantih asocijacija? Ako nije, onda uzmite rezultate sa rezervom. Ako niste sigurni, onda je to spremnost da se odgovori na pitanja u nastavku. Priznate kompanije će obezbediti sve informacije koje su vam potrebne kako biste procenili ispitivanje. Ko … Više