Introvert u kupovini: Da li je “agresivna” prodaja dobar način prodaje ovom tipu kupaca?

Ekstrovertan kupac je često veoma zainteresovan za socijalne interakcije, otvoreno izražava svoje potrebe i sklon je da svoja iskustva prenosi kroz interakciju sa zaposlenima. Sa druge strane, introvertni kupci su često ljubazni, povučeni i pomalo plašljivi kada su u pitanju socijalne interakcije sa zaposlenima.* Naravno, niko nije kompletno ekstrovertna ili introvertna ličnost, ipak, u ovom tekstu ćemo … Više

Benefiti mystery shopping metode: Mystery shopping i percepcija potrošača

Mystery shopping se ne bavi samo zaposlenima i njihovim znanjem. Može da se bavi i tehničkim stvarima poput poštovanja procedura, izloženosti proizvoda, cena, akcija i slično. U ovom primeru govorimo na koji način to Mystery shopping može da pomogne kada primetite da se promotivni materijali u vašim objektima uzimaju retko ili skoro nikad. Pođimo od … Više

Benefiti mystery shopping metode: Mystery shopping i nagradne igre

Mystery shopping je sjajna metoda koja pruža širok spektar informacija sve sa ciljem poboljšanja usluge ka vašem krajnjem kupcu ili korisniku. U kojoj korelaciji se nalaze Mystery shopping metoda i nagradne igre? Nagradne igre su veoma često sastavni deo poslovanja, sa ciljem promovisanja novih proizvoda, usluga i građenja odnosa sa kupcima. Mystery shopping tu dolazi … Više

Benefiti mystery shopping metode: Mystery shopping kao alat za ocenjivanje obuke zaposlenih

Bez obzira na delatnost koju obavljate, koje proizvode ili usluge pružate, obuka zaposlenih je neophodna kako bi se svrha vašeg poslovanja sprovodila nesmetano a procesi rada odvijali na ispravan način. Ukoliko ste imali obuku zaposlenih na temu prodaje novog proizvoda, njegovih karakteristika, prednosti, mana i načina rešavanja primedbi ili bilo koju obuku vezanu za obavljanje … Više

Customer journey program – važnost i benefiti

Customer journey program predstavlja celokupno iskustvo koje jedan kupac ima sa kompanijom.  Obuhvata sve interakcije kupaca na svim kanalima, uređajima i dodirnim tačkama tokom svake faze korisničkog ciklusa – od svesti o kompaniji pa do lojalnosti. Uz kombinacije alata koji se koriste u istraživanju ponašanja potrošača, mogu se prikazati (ne)zadovoljstvo, slabost brenda i napor koji … Više

Koliko negujete odnose sa svojim kupcima?

Relationship marketing, odnosno marketing odnosa sa kupcima, predstavlja dugoročnu strategiju sa fokusom na izgradnju bliskih odnosa između kompanije i kupaca. Istraživanja su pokazala brojne benefite ulaganja u ovu vrstu strategije. Ne samo da je isplativije plasirati nove proizvode i usluge već postojećim kupcima (čak 6-7 puta jeftinije), već je i manja verovatnoća da će kupci … Više

Odliv kupaca – koliko odlazak jednog kupca košta kompaniju?

Odliv kupaca predstavlja broj onih kupaca koji tokom određenog vremenskog perioda napuste vašu kompaniju i prestanu da kupuju/koriste vaše proizvode i usluge. Stopa odliva kupaca pokazuje kako napreduje vaše poslovanje i koliko kupaca držite uz vas. Zašto je stopa odliva važna za vašu kompaniju? Gledajući finansijski aspekt, potrebno je uložiti 5 puta više novca u … Više

Šta su VOC podaci i kako vam mogu pomoći da povećate rast prodaje?

VOC Data (Voice of customer) podaci predstavljaju jednu od strategija istraživanja koja za cilj ima da pomogne kompaniji da otkrije šta njeni kupci misle o kompaniji, proizvodima koje prodaju ili usluzi koju pružaju. Definicija koju su dali Abbie Griffin i Džon R. Hauser još 1993. godine glasi ovako: “VOC podaci pružaju detaljno razumevanje zahteva kupaca … Više

Javno mnjenje – opšti pregled

Ispitivanje javnog mnjenja je česta pojava u mnogim zemljama (predstavlja svakodnevnicu u mnogim zemljama). Ispitivanje se ne sprovodi samo zbog podrške političkim strankama i njhovim kandidatima, već služi i za ispitivanje mišljenja većine (javnosti) o raznim aktuelnim političkim i društvenim temama (pitanjima). Rezultati tih ispitivanja se najčešće objavljuju u raznim štampanim i elektronskim medijima. Ispravno … Više

Šta je ispitivanje javnog mnjenja i šta ga čini naučnim?

Ispitivanje javnog mnjenja je naučno i reprezentativno istraživanje namenjeno otkivanju i merenju stavova određene grupe – npr. stavovi glasača određene zemlje (za politička istraživanja), stavovi roditelja ili tržišnih učesnika. Postoje dve osnovne karakteristike naučnih istraživanja: Ispitanici su izabrani od strane istraživačke organizacije prema određenim kriterijumima kako bi se osigurala reprezentativnost ili će to biti urađeno … Više

Kako se bira uzorak koji je stvarno reprezentativan?

Generalno, postoje dve metode slučajnog uzorka. Prva je “metoda prostog slučajnog uzorka”, a druga je “kvota metod”. Metodom prostog slučajnog uzorka, organizacija za istraživanje koristi nasumično izabrane brojeve telefona ili e. mail adrese (za telefonska ili internet ispitivanja), ili se posećuju nasumično izabrane adrese i imena iz baza kao što su izborni registri (za ispitivanja … Više

Da li su nenaučne vrste istraživanja pogrešne?

Ne. Kao što sat koji je ne radi pokaže tačnije vreme od najprecizijeg sata i to dva puta dnevno, nenaučna istraživanja ponekad daju tačne rezultate. Međutim, daleko je veća verovatnoća da će na ovaj način rezultati biti netačni. Najčešći oblici nenaučnih istraživanja su telefonskim putem sprovedena od strane televizijskih programa i istraživanja putem samo-odabira na … Više

Da li će telefonska anketiranja ili u ankete gde se vrši samopopunjavnje, sa recimo milion ispitanika biti tačnije nego ispitivanje javnog mnjenja koja imaju uzorak od 1000 ispitanika?

Bilo bi logično da 1+1 bude 11 (jer ako se sabiraju dve jedinice onda njih zbir mora biti 11?), ali svi znamo da to nije tačno. To je i odgovor na ovo pitanje: logično, ali netačno. Pristrasan uzorak je u svakom slučaju pristrasan, bez obzira na to koliko je veliki. Najbolji primer koji dokazuje ovu … Više