PROFESIONALNI SOFTVERI

01

MS-SAS

MS - Shopper Analytic Software (SAS) je profesionalni softver namenjen mystery shoppingu. Softver smo razvili samostalno na bazi iskustva i potrebna naših klijenata i saradnika (tajanstvenih kupaca).

Softver je mobile friendly i ima četiri osnovna modula:

  • Admin modul
  • Klijent modul
  • Regrut modul
  • Tajanstveni kupac modul

MS-SAS nam omogućava da proces izveštavanja prema klijentu učinimo veoma brzim. Pojedinačne procene je moguće 24/7 pregledati, porediti (sa mesecima, drugim objektima), preuzimati (pdf, doc, xls...) itd. Klijentima je dostupna osnovna i napredna statistička analiza, kao i praćenje talasa uživo. Takođe, klijent ima mogućnost pisanja komentara na svaki od izveštaja i davanje ocena tajanstvenim kupcima (koje ulaze u algoritam za njegov razvoj karijere).

Sa druge strane, tajanstveni kupci imaju priliku da u svakom trenutku urade svoj zadatak, bilo sa računara ili mobilnog uređaja. Potrebno je samo da imaju Internet konekciju. Za svoj rad uvek dobijaju povratnu informaciju i ocenu sa naše strane, te mogu da prate i razvijaju svoj karijerni status.

Modul za regrutaciju ima nekoliko segmenata i služi da pripremi kupce za tajanstvene kupovine.

MS-SAS

02

OrangePanel.com

OrangePanel.com je softver za online prikupljanje podataka. Softver smo razvili na osnovu analize potreba domaćeg tržišta i baza znanja iz ESOMAR i MSPA mreže.

OragnePanel.com ima tri osnovne uloge:

Panel
Naša baza panelista nudi detaljne socio-demografske karakteristike ispitanika i veoma precizno šalje upite. Popunjavanje se odvija brzo. Glavna prednost ovakovog vida prikupljanja je brzina i cena. Manjkavost se ogleda u nemogućnosti da se za određene ciljne javnosti obezbedi dovoljan uzorak.

Zašto bi neko postao panelista?

Pored toga što učešćem u istraživanjima sitču bodove koje mogu iskorstiti i zameniti za vrednosne vaučere, oni na prvom mestu iskazuju svoj stav i prenose svoje iskustvo. Mišljenje i iskustva koje podele sa nama su važna jer ih sa pažnjom čitamo i analitički prenosimo klijentu. To za krajnju posledicu ima povećano zadovoljstvo potrošača jer naši klijenti reaguju na nalaze veoma uspešno. U skladu sa etičkim normama, profesionanim standardima i prema pozitivnim zakonima (uključujući i GDPR), odgovori ispitanika se nikada ne povezuju sa identitetom ispitanika i uvek su bezbedni.