RESEARCH

Kvantitativna i kvalitativna istraživanja putem F2F anketa, online anketa, dubinskih intervjua ili fokus grupa prikazuju motive, iskustava, navike i percepciju potrošača. Klijent na osnovu naših izveštaja jasno razume tržišne segmente i trendove, te neispunjene potrebe i očekivanja potrošača.

01

Vaši potrošači

Naš tim profesionalaca pažljivo definiše ciljeve istraživanja i predlaže optimalne tehnike anketiranja Vaših potrošača/klijenata. To može biti anketiranje u objektu (exit intervju), na centralnim lokacijama (CLT), online anketiranje (CAWI) ili neki drugi adekvatan pristup.

Vrednost za Vas

Informcije o stepenu zadovoljstva potrošača, njihove lojalnosti brendu, brend imidžu, naporima sa kojima se suočavaju u procesu kupovine ili višedimenzionalne segmentacije potrošača, mogu biti ključne za donošenje ispravnih odluka. Te odluke mogu biti strateške, ali i operativne. Mogu se koristiti za npr. advertajzing planiranje (prava reklama na pravom mestu u pravo vreme), cenovne akcije, (re)dizajn ili uređenje prodajnog prostora, plan obuka i specijalnih veština...

Vaši potrošači

02

Vaša konkurencija

Ko su potrošači konkurencije (segmentacija), zašto dolaze kod njih, zašto ne dolaze kod klijenta, kako potrošači konkurencije percipiraju brend (klijenta/konkurenta), koliko su zadovoljni, sa kakvim poteškoćama se suočavaju, koliko su zadovoljni njihovi zaposleni...

Vrednost za Vas

Znanje o konkurenciji, a naročito o lojalnim i nezadovoljnim potrošačima konkurenata je važna baza znanja. Sjajno je kada možemo da učimo na greškama konkurenata, ali isto tako i da razumemo šta je to što oni rade dobro/bolje.

Vaša konkurencija

03

B2B

Naš tim profesionalaca za klijente pažljivo planira anketu i tehniku prikupljanja podataka. Svaki projekat je drugačiji i prilagođava se u odnosu na specifične grupe klijenata ili pojedinačne klijente (CAWI, F2F, CATI...). Poslovni subjekti profesionalizam ocenjuju i na osnovu velikog broja faktora, od toga kako izgleda forma najave za istraživanje, pa sve do povratne informacije na kraju.

Vrednost za Vas

Fokus na ključne metrike, jasna prezentacija sa preciznim informacijama o trenutnoj saradnji, iskustvu i očekivanjima, te briga o utisku koji će Vaš klijent (kupac) imati je od velike važnosti za ispravno donošenje odluka.

U ovom istraživačkom procesu sve je senzitivno i ne preporučuju se in-house rešenja.

B2B

04

Vaša ciljna javnost

Bilo da se radi o stavovima i iskustvu populacije u državi, gradu ili lokalnoj samoupravi nudimo potpuno prilagođene metode istraživanja javnog mnjenja. Ekspertiza je namenjena za one kojima se posao oslanja na reputaciju u javnom mnjenju ili u određenoj ciljnoj javnosti. Koriste se razne tehnike prikupljanja u zavisnosti od cilja istraživanja (F2F, CAWI, CATI...)

Vrednost za Vas

Ova ekspertiza namenjena je za klijente koji žele istinit i precizan izveštaj o repuaciji ili stavovima i mišljenjima javnog mnjenja koji su lišeni subjektivnih aspiracija.

Vaša ciljna javnost

05

Vaši zaposleni

Zaposleni su organizam svake kompanije i njena najjača snaga. Zadatak naših profesionalaca je da utvrdi i izmeri parametre koji se tiču zadovoljstva, kulture, zajedničkih vrednosti, operativnih predloga, ličnih stavova, kritika...

Vrednost za Vas

Nezavistan i profesionalan pristup procesu istraživanja klijentu daje informacije u vezi sa ključnim stavovima i iskustvima zaposlenih na svim nivoima. Od direktora do onih na internship programima.

Vaši zaposleni